Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1980-1990     

Aantal gevonden objecten : 12   (uit: 66)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0003  
Knaagplagers
Informatiedragers -- Boeken           (1980)    [Bert Bolle]
De Maartendijkse antiquair-schrijver Bert Bolle, gespecialiseerd in antieke kwikbarometers, is bekend om zijn antiek publikaties, waaronder het boek ^Barometers’ dat reeds twee vertalingen ■ mocht beleven. Voor kleine lezers schreef en tekende- hij' het boekje ‘Knaagplagers' waarin de houtwormpje Knaag het aan de stok krijgt mét de antiquair Piet Oud. Een gevecht .tussen mens en dier dat ' gelukkig goed afloopt. Ook ouderen zullen aan dit in dichtvorm geschreven verhaal plezier beleven.
ISBN 90 6141 215 3

90 6141 215 3;  
 

2. Object: 0007  
Om zijn veranderd blad
Informatiedragers -- Boeken           (1983)    [Jorn Copijn]
Om zijn veranderd blad
Dit boekje is het resultaat van een op verzoek van Copijn Boomchirurgen en Copijn
Groenadviseurs tot stand gekomen samenwerking tussen etser Philip Wiesman
en dichter Benno Bamard.
De 12 etsen en 12 gedichten die het bevat, zijn - paarsgewijs - gegroepeerd rond
één thema: bomen. De etsen werden eerder dan de gedichten gemaakt en
bijgevolg vormen de gedichten een interpretatie van de etsen.
Omdat de bomen Nederlandse bomen zijn, is de afwezigheid van mensen op de
etsen zoveel als gezichtsbedrog. In de gedichten komen dan ook met zoveel
woorden mensen voor, zij het soms vermomd als boom.

geen;  
 

3. Object: 0008  
De Leeuwenpalen in het Gooi
Informatiedragers -- Boeken           (1985)    [W.A. Boekelman]
Wie langs de oostgrens van het Gooi fietst, vindt langs zijn weg de leeuwenpalen, manshoge hardstenen palen, die aan de ene zijde het wapen van Utrecht dragen, aan de andere zijde het wapen van Holland met de leeuw, waaraan zij hun naam danken.

Het is merkwaardig dat deze grenspalen zo weinig algemeen bekend is en het weinige dat gepubliceerd is vaak nog onjuist is.

geen;  
 

4. Object: 0018  
Herdenk de Trouw aan ons betoond, School met de Bijbel, 1923-1983
Informatiedragers -- Boeken           (1983)    [B.J. van de Vlies]
De volledige tekst van dit boek is te vinden in de artikelenbank 0038

60 jaar geschiedenis van de School met de Bijbel aan de Molenweg te Maartensdijk

geen;  
 

5. Object: 0027  
Maartendijkse houtsingels
Informatiedragers -- Boeken           (1981)    [P.Groenendijk en R.J.Huijssen]
Het onderzoek "Maartensdijkse houtsingels" bestaat uit een
inventarisatie van de broedvogels en de flora in de lijnvormige
houtbegroeiingen in de gemeente Maartensdijk.
Het gebied waarin het onderzoek plaatsvond', beslaat het
oostelijk gedeelte van de gemeente en wordt ruwweg omsloten
door de A 27 in het westen, de Vuursche Dreef te Hollandse
Rading in het noorden, de gemeentegrens Maartensdijk-Bilthoven
in het oosten en de Groenekanse weg te Groenekan in
het zuiden. ( zie de bijlage achterin).

 

6. Object: 0030  
Westbroeks heiligen in polderperspectief
Informatiedragers -- Boeken           (1981)    [M.P. van Buijtenen en A.K. de Meijer OSA]
Markeren kerken en torens in de middeleeuwen het landschap, de heilige aan wie
ze zijn gewijd met de stoet, die hem of haar omstuwt, opent vaak onvermoede vergezichten
naar andere culturen. "Buitennissige" heiligen spelen daarbij doorgaans
de hoofdrol. Het afgebeelde zestal heiligen, omstreeks 1500 in de toren van Westbroeks
kerk — in de schaduw van Utrechts Dom — moet kennelijk de massale veldslag
van de Kerstdagen uit 1481 in herinnering houden. Zij geven intussen ook
inzicht in de ontwikkelingsgang van dit ontginningsgebied sinds de 12e eeuw. Zij
vertolken tenslotte een pogen van de vermoedelijke pioniers van de openlegging,
de Benedictijnen van het naburige Oostbroek, om een beslissend moment uit het
leven van Willibrord en Bonifatius, in deze contreien voorgevallen, te fixeren.
Dit onderzoek licht niet in over de figuur van soms wat schimmige heiligen maar
geeft via hen inzicht in de maatschappelijke verwikkelingen in de regio en daarbuiten.
Zoals uit het naburige De Bilt de satellietweerkaart ons bijna dagelijks een vaag
beeld op het scherm brengt, zo komen hier in het historisch vlak uit de "Heiligenhimmel"
bewegingen van fronten te voorschijn waarvan de lijnen lopen van de
Zwarte Zee over Ierland tot Krakow in Polen.

9025599583;  
 

7. Object: 0035  
Groeten uit Westbroek en Achttienhoven (II)
Informatiedragers -- Boeken           (1980)    [Schouten, Marsmeijer en Riphagen]
VOORWOORD
Ik spreek de wens uit dat dit tweede boekje op dezelfde enthousiaste wijze begroet zal worden als het eerste.
Ten aanzien van het verleden kan men verschillende houdingen aannemen. Aan de ene kant is er de
verheerlijking van het verleden en dan spreekt men van die goede, oude tijd. Maar is dat een eerlijke
beoordeling?
Aan de andere kant kan men ook het verleden dood verklaren, alsof dat er nooit geweest is en alleen maar
het heden geldt. Maar ook met die houding bedriegen wij onszelf.
De dagen, jaren, eeuwen zijn de schakels die de tijd aan elkaar rijgen tot één geheel. Elke schakel kent zijn
sterkte en zwakte, zijn bekoorlijkheid en afschuw, zijn hoogte en diepte, zijn bloei en zijn verval, zijn
onrust en zijn luwte. Langs die schakels voert de tijd ons verder over de weg van de geschiedenis

geen;  
 

8. Object: 0036  
Persijn, beheersplan
Informatiedragers -- Boeken           (1989)    [W.F.Alleijn]
OPDRACHT
InrIchtIng en beheer
Buitenplaats PersIJn, Inrlchtlngs- en beheersplan
BIJ het opstellen van het plan wordt rekening gehouden met de suggesties die de fa. CopIJn In haar plan van 29 september 1987 heeft gedaan (llt. 1).
Er wordt vanuit gegaan dat na een periode van 3 a 4 Jaar geleidelijk herstel, de beheerskosten zo laag moge lijk moeten zijn.
Dit plan geeft richtlijnen aan voor voor een periode van ca. 10 Jaar. Hiervan kunnen jaarlijks werkplannen worden afgeleid, afhankelijk van de beschikbare financiën.
In het op te stellen plan worden de functionele, waaronder pedagogIsche wensen en eisen verdisconteerd. Daarbij wordt nagestreefd de buitenplaats In zijn geheel, meer functioneel
te maken voor de gebruikers.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de buitenplaats als cuItuurhIstorIsche, natuurwetenschappelijke en landschappelIJke eenheid.
Bijzondere aandachtspunten betreffen:
- de speelruimte voor de leefgroep die In het hoofdgebouw woont
- de waterhuishouding van park en vijvers
- het onderhoud van de oude bcmen
- bosverjonging

geen;  
 

9. Object: 0043  
Inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Westbroek 1813-1957 en Achttienhoven van 1813-1953
Informatiedragers -- Boeken           (1988)    [Drs.F.E. Brouwer]
INVENTARISSEN
VAN DE ARCHIEVEN VAN DE VOORMALIGE GEMEENTEN
WESTBROEK 1813 - 1957
EN
ACHTTIENHOVEN 1813 - 1953
DOOR DRS. F.E. BROUWER

geen;  
 

10. Object: 0044  
Inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Westbroek 1813-1957 en Achttienhoven van 1813-1953
Informatiedragers -- Boeken           (1988)    [Drs.F.E. Brouwer]
geen;  
 

11. Object: 0061  
De Lage Vuursche
Informatiedragers -- Boeken           (1982)    [Hans Stevens]
Een ijskoud begin.........................
De bodem vertelt.........................
Rovers op Werners hofslede........
Een duizendjarig rijk...................
Nattevoeten.................................
Grenzeloze verwarring.................
Bloed uit de steen.........................
Een ademtocht rust.....................
Een schilder en zijn ontgoocheling
Een borrel met sigaar...................
Duizend konijnen per seizoen ....
Eerherstel voor de natuur............
Oma’s tijd in de Vuursche............

90-70644-01-0;  
 

12. Object: 0064  
Van Stulp tot Kerk
Informatiedragers -- Boeken           (1988)    [Willem Otten]
DE KERKELIJKE GEMEENTE
De „Heylige Kerckendienst”, Kerkelijke tuchtmaatregelen, De sacramenten
Zondagsschool, catechese en jeugdwerk , Kosters-schoolmeesters-voorlezers-voorzangers
Openbare belijdenis des geloofs, Opneming in het midden der gemeente
Bijzondere kerkdiensten en andere bijeenkomsten
Het arme Gooiland
HEERLIJKHEID, GEMEENTE EN DORP
Over de naam De Vuursche
De uitoefening van heerlijke rechten
Ambachtsheerlijkheden, Hoge heerlijkheden, Schoutambachten, Vrije heerlijkheden, De heerlijke rechten na de Franse Revolutie
De situatie in De Vuursche, Heren en vrouwen van De Vuursche en Drakestein, Andries de Wilde, een landheer van Pijnenburg
Over collatierecht
DE BURGERLIJKE GEMEENTE
Het gemeentewezen in het algemeen, De gemeente De Vuursche, Samenvoeging van de gemeenten Baarn en De Vuursche , het dorp Lage Vuursche
VAN STULP TOT KERK
Diensten in „De Stulp”
Bouw en restauratie van kerk en pastorie

90-9002061-6;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 31 juli 2022