Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2000-2010     

Aantal gevonden objecten : 18   (uit: 66)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0001  
Tien eeuwen Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [Paul Brusse; Piet van Cruyningen; Ronald Rommes]
Goede en slechte tijden:
Maartensdijk tussen 1650 en 1850
Politiek en bestuur
Kerk en geloof Bevolking
Landbouw Turfwinning in Westbroek Ambachtswezen en diensten Maatschappelijke verhoudingen Slot
Uit de schaduw van de Dom:
Maartensdijk tot 1650
Ontginningen Politiek, bestuur en rechtspraak Kerk en geloof Oorlog Bevolking
Landbouw Grondbezit en pacht Turfwinning
S
Van plattelandssamenleving tot forenzengemeente:
Maartensdijk in de jaren 1850-2000
Infrastructuur Bevolking Kerkelijk en politiek leven Land-en tuinbouw tot 1950 Ruilverkavelingsperikelen Land- en tuinbouw na 1950 Boeren en arbeiders omstreeks 1900

9053451862;  
 

2. Object: 0005  
Orkanen over Voordaan
Informatiedragers -- Boeken           (2006)    [W. van Schaik]
Ruim tweehonderd jaar geschiedenis landgoed Voordaan in Groenekan. Ambities van de Amsterdamse regenten Galjoen om Voordaan te maken tot een groots landgoed, stoeten van
tuinlieden met lange werkdagen, Kaapse wijn; via de VÖC en een Turkse snuifdoos, ondraaglijke lijklucht in het kerkje van Blauwkapel, het totstandkomen van het kerkhof in
Groenekan, het vreemde testament van de grootmoeder van mevrouw Grothe, Velddag 1896 van het Leger des Heils, 8.000 heilsoldaten en vrienden, negen muziekkorpsen, extra treinen, elkaar opvolgende opvattingen over landschapsarchitectuur, het landhuis wordt afgebroken in 1900 en maakt plaats voor het huidige. Het landgoed wordt in 1924 geveild in 42 kavels. Groenekan ontstaat. In 1942 wordt het een nazi-bolwerk. Verbeurdverklaring. Gemeente Maartensdijk wordt eigenaar en koopt het overgebleven parkbos. Zet het tweehonderd jaar lang gevoerde beheer van het park voort. Instandhouding van een cultuurhistorisch belangrijk parklandschap. In 1983 wordt het beheer gericht op natuurontwikkeling. Veel oude beuken worden gekapt. In 2000 stelt de gemeenteraad Maartensdijk een nieuw beheerplan vast: alleen dode bomen mogen gekapt worden. Ondanks dit beheerplan worden januari 2004 door de gemeente De Bilt op grote schaal vitale bomen gekapt. Het dualisme van de gemeenteraad De Bilt blijkt in de kinderschoenen te staan. Een pleidooi voor het uit een oogpunt van cultuurgeschiedenis zorgvuldiger omgaan met onze monumenten, landschappen, parken en woongebieden

ISBN-10: 90-810477-1-X ISBN-13: 978-90-810477-1-5;  
 

3. Object: 0011  
Herinneringen
Informatiedragers -- Boeken           (2008)    [Gerard de Wit]
Gerard de Wit
Dit relaas is niet bedoeld als mijn memoires of een groots opgezette verantwoording. Het zijn meer bloemen langs de weg, met of zonder stekels. die ik in het voorbijgaan heb geplukt.
Dit is een simpel boekje. Stukken ervan zijn al geschreven in 1994, rond mijn 40-jarig priesterfeest, en toen in kleine kring verspreid. Tijdens vakantie met mijn familie in 2007 gingen we verhalen van vroeger bijeen sprokkelen. Toen ik begon te vertellen bleek dat er in
de kring veel onbekend was van mijn kindertijd en de jaren op het seminarie. Toen dook ook het boekje uit 1994 weer op, maar dat eindigde in 1994. Dus werd het tijd om ook iets te vertellen over de periode na 1994 - de periode Maartensdijk. Ik ben begonnen te schrijven, en kreeg genoeg adviezen en vragen om er een klein boekje van te maken. Dat ligt nu voor u.
Het verhaal van Maartensdijk is zeker nog niet af, in tegendeel: we zitten er samen nog middenin.

geen;  
 

4. Object: 0012  
Uit het leven van een Dorpsbakker in de vorige eeuw
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [G.Mulder]
Uit het leven van een dorpsbakker in de vorige eeuw
Om te voorkomen dat het leven van een dorpsbakker in de vorige eeuw, in vergetelheid zou raken heb ik na lange aarzeling de pen ter hand genomen. Helaas zijn er veel van die bakkers-om-de-hoek verdwenen en nog steeds wordt hun aantal jaarlijks minder. Ze worden gewoonweg opgeslokt door grote bakkerijbedrijven en supermarkten.
Ook hoop ik op deze wijze een stukje nostalgie weer te geven voor het navolgende geslacht.
Tevens wil ik nog melding maken van de verschillende bakkerijmusea in den lande, die laten zien hoe in het verleden het brood op ambachtelijke wijze werd bereid. Ze zijn het zeker waard om te bezoeken.
Ik hoop dat dit eenvoudige werkje zo wordt gelezen en ter hand genomen dat men enige indrukken krijgt van het werk van de bakker in vorige eeuw

geen;  
 

5. Object: 0019  
Eyckenstein
Informatiedragers -- Boeken           (2010)    [Lex van Boetzelaer en Ronald van Immerseel cs.]
Geschiedenis van Eyckenstein, op de grens van zand en veen
9789053454039;  
 

6. Object: 0020  
Maartensdijk, geschiedenis en architectuur
Informatiedragers -- Boeken           (2000)    [Michiel Kruidenier, Joost van der Spek]
Vanaf 1 januari 2001 vormt Maartensdijk samen met De Bilt een nieuwe gemeente.
Het oorspronkelijke gebied, dat uit Achttienhoven, Groenekan,
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek bestaat, kent een eeuwenlange
geschiedenis. Het huidige landschap herinnert door zijn regelmatige
structuur van dijken, weteringen en sloten nog steeds aan de middeleeuwse
ontginningen. Vele boerderijen hebben evenals de landgoederen aan de
Heuvelrugzijde een zeventiende-eeuwse oorsprong. Twee monumentale kerken,
twee molens, twee forten en vier buitenplaatsen behoren tot de topmonumenten
van de gemeente. Deze en ™im 125 andere rijks- en gemeentelijke
monumenten worden in dit boek beschreven.

906720241X;  
 

7. Object: 0024  
Het wonder van Maartensdijk
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [Leo Fijen]
Het wonder van Maartensdijk is
het verhaal van 500 tot 600
katholieken die hun geloofsgemeenschap
in een paar jaartijd
tot een bloeiende parochie hebben
gemaakt. Dwars tegen alle
cijfers van secularisatie en
kerkverlating in maken katholieken
in een boerendorp nabij
Utrecht hun droom waar. Het
gebeurt in een schaapsstal
onder de hoede van de
patroonheilige Sint Maarten.
Boeren, burgers en buitenlui
komen daar wekelijks samen
en vormen een kleine gemeenschap
die leeft met God.
Leo Fijen, eindredacteur en
presentator van Kruispunt, dat
al tien jaar het best bekeken
religieuze tv-programma in
Nederland is, kerkt zelf in de
stal van Sint Maarten en heeft
van zeer nabij meegemaakt
hoe de parochie tot bloei gekomen
is. Hij denkt dat de succesformule
van Maartensdijk een
voorbeeld kan zijn voor andere
locale kerken

9025952534;  
 

8. Object: 0025  
Tuindorp, een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw
Informatiedragers -- Boeken           (2001)    [Rob Hufen]
Ongeveer duizend jaar geleden begonnen mensen te pionieren
in het gebied waar zich nu de Utrechtse stadwijk Tuindorp
bevindt. Gevaarlijke moerassen werden tot bewerkbare gronden
getransformeerd, gecombineerd met de winning van dè brandstof
turf.
De bewoners - hoveniers, veeboeren en arbeiders - werden in
de jaren dertig van de twintigste eeuw verdreven voor de nieuwbouw
van Tuindorp. Sommigen vestigden er een winkel of
ventten er hun waren uit. Botiwer Willem Godijn met zijn N.V.
de Stadswoning onderhield met de nieuwe bewoners lang tijd
' een band zoals die elders niet geëvenaard lijkt en waarvan
Tuindorp’s Belang een uitvloeisel is.
Tuindorp blijkt pok woonplaats van relatief veel joden en wijkplaats
van vooroorlogse asielzoekers, in de oorlogsjaren werden
nagenoeg al deze dorpsgenoten gevangen genomen om ver weg
vermoord te worden. Ondertussen voltrokken zich hier collaboratie,
verraad, verwonding en spijt. Maar ook was er. sprake van
hulp, verzet, wraak en gerechtvaardigde zuivering van de
gemeenschap.
Tot ver na de oorlog was Tuindorp een, zelfvoorzienend dorp
met 74 gespecialiseerde winkels, eigen brandweer, veldwachters
en gemeentelijk : (hulp)secretanaat Verenigingen, scholen en
kerkgenootschappen versterkten gemeenschapsvorming en
nabuurschap, soms gekenmerkt door verzuilde verhoudingen
en vastgelegde moraal. In de jaren zeventig raakte dit alles ingrijpend
veranderd Nu resten voornamelijk herinneringen,
foto’s en documenten.
In dit boek is getracht een afgerond overzicht te geven van de
. winkels, kantoren en bedrijven, alsmede van de niet-commerciële
bedrijvigheid, zoals kerken, verenigingen en scholen. De auteur
. voerde daartoe honderden gesprekken met oudere en jongere,.
voormalige en huidige bewoners van Tuindorp. Hun talloze
herinneringen kleuren dit boek.
Rob Hufen Hzn (*1948) publiceert sinds 1991 over historische
onderwerpen in periodieken en jaarboeken.

9077030034;  
 

9. Object: 0028  
Joost Harmansz en zijn nakomelingen/het geslacht van Dijk
Informatiedragers -- Boeken           (2006)    [Diana van Dijk]
Inhoudsopgave
Inleiding 7
1 Joost Harmansz, overleden vóór 22 april 1671 11
2 Hendrik Josten/Joosten, overleden vóór 3 november 1708 17
3 Hermannus/Hermen Hendrikse, gedoopt 30 oktober 1684, overleden na 1729 19
4 Hendrik Harmze Verdijk/van Dijk, gedoopt 4 september 1721, overleden/begraven 21 januari 1799... 21
5 Hermannus Hendrikze van Dijk, gedoopt 24 januari 1769, overleden 8 april 1809 23
6 Antonius van Dijk, gedoopt n augustus 1800, overleden 3 februari 1878 31
7 Hendrikus van Dijk, geboren 12 februari 1827, overleden 17 oktober 1904 35
8 Antonius van Dijk, geboren 24 september 1862, overleden 30 januari 1928 41
*7f
9 Hendrik van Dijk, geboren 8 maart 1892, overleden 11 september 1964 63
10 Anthonie van Dijk, geboren 22 februari 1923, overleden 26 mei 1997 87
11 De nazaten van Antonius van Dijk (1862-1928) 103

9081096915;  
 

10. Object: 0029  
Groenekan,Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek in oude prentbriefkaarten
          (2008)    [Rienk Miedema]
9789072548283;  
 

11. Object: 0033  
De Bethune, van het verleden naar het heden
Informatiedragers -- Boeken           (2002)    [Commissie Bethune]
Unieke polder
Maarssen, januari 2002
9
De Bethunepolder mag worden gezien als een bijzonder beeldbepalend gebied binnen de gemeentegrenzen van
Maarssen.
Een gebied met een even imposante als interessante historie.Vernoemd naar de Belgische Markies De Bethune,
die medio 1874 toestemming verkreeg de indertijd door vergaande veenontginning ontstane plas tussen de
Maarsseveensevaart en Tienhovens kanaal droog te leggen. Dit om vruchtbare gronden te creëren.
Markies De Bethune had overigens weinig succes met zijn pogingen tot bemaling. Door het ruimschoots aanwezige
kwelwater wilde het beoogde poldergebied niet droog blijven.
Pas toen in de jaren dertig van de vorige eeuw het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam - onderkende
dat kwelwater zeer geschikt is als basis voor drinkwater - bereid was stoombemaling in te zetten, lukte de drooglegging
van de Bethunepolder. De waterhuishouding in het gebied is sindsdien uitstekend gereguleerd; thans
wordt er per jaar zo'n dertig miljoen kubieke meter water uit de polder gepompt.

 

12. Object: 0041  
ir. Lia Copijn-Schukking, tuin- en landschapsarchitect
Informatiedragers -- Boeken           (2008)    [Lia Copijn en Marina Lameris]
Liefde voor bomen
Curriculum vitae
Geschiedenis Copijn
Projecten:
Land en Bosch, 's-Graveland, 1984
Boom en Bosch, Breukelen, 1982
Kasteel Renswoude, Renswoude, 1986
Huis ten Bosch, Maarssen, 1988
Museum De Buitenplaats, Eelde, 1992
Roverestein, Maartensdijk, 1992
Geertsemaheerd, Slochteren, 1993
Vaeshartelt, Het Park, Meerssen, 1993
Vaeshartelt, De Geheime Tuin, Meerssen, 1995
Blikkenburg, Zeist, 2002
Landgoed Vrederijk, Loenen, 2002
Beeckestijn, Velsen, 1996
Rhijnhof, Leiden, 1996
Kranenburg, Zwolle, 1991
Bolwerken, Haarlem, 2003

geen;  
 

13. Object: 0045  
Een matig kerkhofsregt
Informatiedragers -- Boeken           (2005)    [W. van Schaik]
Dit is een uitgave van de
Hervormde Gemeente Blauwkapel-Groenekan
Groenekanseweg 68
3737 AH Groenekan
Tel. 0346-211526

9081001914;  
 

14. Object: 0050  
Werken aan vertrouwen
Informatiedragers -- Boeken           (2004)    [Provincie Utrecht]
“Werken aan vertrouwen”
27 september 2004
provincie Utrecht
Verslag van de Commissie van Rapporteurs uit de Provinciale Staten van Utrecht, belast
met de voorbereiding van de behandeling van het burgerinitiatief “Waarom Maartensdijk
boos is....” in de extra vergadering van Provinciale Staten van Utrecht op 7 oktober 2004.

geen;  
 

15. Object: 0055  
Nooit een saai moment, Het verhaal van een "Dorpsschoffie"
Informatiedragers -- Boeken           (2009)    [Henk Broekhuizen]
De hoofdweg van Maartensdijk was en is nog steeds de Dorpsweg, deze weg loopt van West naar Oost dwars door het dorp heen. Aan het begin van deze weg bij de spoorwegovergang stond een boerderij
een stukje, 150 meter van de weg af in het land. Deze boerderij heeft plaats moeten maken voor het viaduct van de A27.
Het was op deze boerderij dat er 24 februari 1943 een jonge vrouw moest
bevallen, gelukkig ging de bevalling volgens de regeltjes en de geboorte
van schrijver dezes was een feit.
Hendrikus Marinus Broekhuizen zag het levenslicht midden in de oorlogsjaren. Mijn ouders Jantje of Jans Broekhuizen-De Wit en vader Cornelis Hendrik Broekhuizen, woonden in die jaren in op de boerderij van, Van Esveld.
Hoofdstukken, onder meer: Exp.Voskuilen bv, Wielerploeg, Wielerronde, Lombok, Wilhelminagebouw, De Vriendschap, 1. Haitze v.d. Heiden en TZ, La Courtine Frankrijk, Maartensdijkse verhalen, Dorpsomroeper, . MTTV tafeltennis.

geen;  
 

16. Object: 0056  
Maartensdijk in 1832, Grondgebruik in eigendom, kadaster
Informatiedragers           (2008)    [Provincie Utrecht]
Soorten van eigendom, hun gebruik en hun eigenaren
Een schets van de dorpen, Verdeling van het bezit, De inwoners en hun beroepen, Ongebouwde eigendommen, Landbouw en veeteelt, Turfwinning, Bosbouw en kwekerijen, Begraafplaatsen, Gebouwde eigendommen, Buitenplaatsen, Militaire bouwwerken, Kerken, Scholen, Herbergen, Boerderijen
Bijlagen
Statistiek van de gemeenten in 1815, Maartensdijk, Westbroek en Achttienhoven, Processen-verbaal van grensbepaling

Het'Hollandse Kadaster', 1795-1811, Delimitatie van de gemeentegrenzen, De verdeling van de gemeente in secties

DE GEMEENTE MAARTENSDIJK IN 1832
Vorming en inrichting van het landschap, Vorming van het landschap, Vroege bewoning, Ontginningen,
Waterstaatkundige organisatie, Kerkelijke organisatie, Gerechtelijke en bestuurlijke organisatie

geen;  
 

17. Object: 0057  
Maartensdijk 1832, Grondgebruik in eigendom, Kaarten, kadaster
          (2008)    [Provincie Utrecht]
LIJSTVAN KAARTEN
De kadastrale gemeente-, sectie- en kaartbladgrenzen geprojecteerd op de topografische ondergrond van omstreeks 2006.

Achttienhoven, de Gagel, Roosendaal
Westbroek, Binnenweg, Buitenweg, blad
Maartensdijk ten Noorden, Maartensdijk ten Zuiden, Groenekan, Blaauwe Kapel, Agterweetering

geen;  
 

18. Object: 0060  
de Laagte van Pijnenburg
Informatiedragers -- Boeken           (2005)    [Utrechts Landschap]
Cultuurhistorie en Ontstaansgeschiedenis
Landgoederen en buitenplaatsen
Soestdijk
Recreatie
Versnippering, Barrieres, Moeilijk beleefbaar, Een gat in de Heuvelrug
Vervening
Integrale oplossingen

Natuur, Rijkdom en Water

geen;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 31 juli 2022