Homepage HVMD Objecten HV Maartensdijk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe objecten op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden objecten : 15   (uit: 66)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 0055  
Nooit een saai moment, Het verhaal van een "Dorpsschoffie"
Informatiedragers -- Boeken           (2009)    [Henk Broekhuizen]
De hoofdweg van Maartensdijk was en is nog steeds de Dorpsweg, deze weg loopt van West naar Oost dwars door het dorp heen. Aan het begin van deze weg bij de spoorwegovergang stond een boerderij
een stukje, 150 meter van de weg af in het land. Deze boerderij heeft plaats moeten maken voor het viaduct van de A27.
Het was op deze boerderij dat er 24 februari 1943 een jonge vrouw moest
bevallen, gelukkig ging de bevalling volgens de regeltjes en de geboorte
van schrijver dezes was een feit.
Hendrikus Marinus Broekhuizen zag het levenslicht midden in de oorlogsjaren. Mijn ouders Jantje of Jans Broekhuizen-De Wit en vader Cornelis Hendrik Broekhuizen, woonden in die jaren in op de boerderij van, Van Esveld.
Hoofdstukken, onder meer: Exp.Voskuilen bv, Wielerploeg, Wielerronde, Lombok, Wilhelminagebouw, De Vriendschap, 1. Haitze v.d. Heiden en TZ, La Courtine Frankrijk, Maartensdijkse verhalen, Dorpsomroeper, . MTTV tafeltennis.

geen;  
 

2. Object: 0056  
Maartensdijk in 1832, Grondgebruik in eigendom, kadaster
Informatiedragers           (2008)    [Provincie Utrecht]
Soorten van eigendom, hun gebruik en hun eigenaren
Een schets van de dorpen, Verdeling van het bezit, De inwoners en hun beroepen, Ongebouwde eigendommen, Landbouw en veeteelt, Turfwinning, Bosbouw en kwekerijen, Begraafplaatsen, Gebouwde eigendommen, Buitenplaatsen, Militaire bouwwerken, Kerken, Scholen, Herbergen, Boerderijen
Bijlagen
Statistiek van de gemeenten in 1815, Maartensdijk, Westbroek en Achttienhoven, Processen-verbaal van grensbepaling

Het'Hollandse Kadaster', 1795-1811, Delimitatie van de gemeentegrenzen, De verdeling van de gemeente in secties

DE GEMEENTE MAARTENSDIJK IN 1832
Vorming en inrichting van het landschap, Vorming van het landschap, Vroege bewoning, Ontginningen,
Waterstaatkundige organisatie, Kerkelijke organisatie, Gerechtelijke en bestuurlijke organisatie

geen;  
 

3. Object: 0057  
Maartensdijk 1832, Grondgebruik in eigendom, Kaarten, kadaster
          (2008)    [Provincie Utrecht]
LIJSTVAN KAARTEN
De kadastrale gemeente-, sectie- en kaartbladgrenzen geprojecteerd op de topografische ondergrond van omstreeks 2006.

Achttienhoven, de Gagel, Roosendaal
Westbroek, Binnenweg, Buitenweg, blad
Maartensdijk ten Noorden, Maartensdijk ten Zuiden, Groenekan, Blaauwe Kapel, Agterweetering

geen;  
 

4. Object: 0058  
Nieuw Utrechts Molenboek
Informatiedragers -- Boeken           (1991)    [J. den Besten, GJ. Pouw, G. de Vries,]
Rond 1850 draaiden er in de provincie Utrecht nog 200 wind- en watermolens. Er waren allerlei types, vol vernuftige constructies, al naar gelang hun functie. Ze hielden het water in de polders op peil, maalden ons graan, zaagden het hout, maakten papier en persten olie uit zaden. Ze waren haast niet weg te denken uit het landschap. Maar geleidrlijk namen stoommachines diesel- en elektromotoren hun werk over. De molens werden overbodig, raakten in verval of werden gesloopt. Er zijn er nu nog maar 30 over!

Korenmolens, Poldermolens, Zaagmolens,
Hoge bomen en te weinig wind, Windmolens en hun omgeving,
Inventarisatie van molens in de provincie Utrecht
Routekaarten

90-5345-011-4;  
 

5. Object: 0059  
Cultuurhistorische waardenkaart gemeente De Bilt
Informatiedragers -- Boeken           (2011)    [Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie. C.A. Visser, W.A.M. Hessing, B.A. Brugman, M. Simons, R. Schrijvers in samenwerking met de gemeente De Bilt]
Cultuurhistorische waardenkaart
Startlijst beschrijving en waardering cultuurhistorische objecten
Cultuurhistorische themakaarten
Selectie, beschrijving en waardering van 50 cultuurhistorische objecten
Gehanteerde waarderingssystematiek

Toelichting op de kaartbijlagen
Kaart 1 Ontginningen, dijken en weteringen
Kaart 2 Dorpen en gehuchten
Kaart 3 (Water)wegen, paden en sporen
Kaart 4 Laagte van Pijnenburg en de Stichtse Lustwarande
Kaart 5 Forten, linies en bunkers

ISSN 1573-9406;  
 

6. Object: 0060  
de Laagte van Pijnenburg
Informatiedragers -- Boeken           (2005)    [Utrechts Landschap]
Cultuurhistorie en Ontstaansgeschiedenis
Landgoederen en buitenplaatsen
Soestdijk
Recreatie
Versnippering, Barrieres, Moeilijk beleefbaar, Een gat in de Heuvelrug
Vervening
Integrale oplossingen

Natuur, Rijkdom en Water

geen;  
 

7. Object: 0061  
De Lage Vuursche
Informatiedragers -- Boeken           (1982)    [Hans Stevens]
Een ijskoud begin.........................
De bodem vertelt.........................
Rovers op Werners hofslede........
Een duizendjarig rijk...................
Nattevoeten.................................
Grenzeloze verwarring.................
Bloed uit de steen.........................
Een ademtocht rust.....................
Een schilder en zijn ontgoocheling
Een borrel met sigaar...................
Duizend konijnen per seizoen ....
Eerherstel voor de natuur............
Oma’s tijd in de Vuursche............

90-70644-01-0;  
 

8. Object: 0062  
Kastelenboek Provincie Utrecht
Informatiedragers -- Boeken           (1975)    [ir. J. Bardet]
Op het omslag: Het poortgebouw van kasteel Nyenrode (foto G. L. Berk)

Inleiding over Ridderhofstad, Riddermatigheid, Heerlijkheid en Wapens.
Alle kastelen in de provincie.

90 228 3953 2;  
 

9. Object: 0063  
Postkantoor in Biltsche Herbergh
Informatiedragers -- Boeken           (1993)    [A.P. de Goede en M. van Dort]
lets over De Bilt in vroeger eeuwen en de naamgeving van De Bilt en Bilthoven
De organisatie van het postwezen in Nederland
Hoe kwamen de brieven in De Bilt? .
De organisatie en het personeel van de posterijen in De Bilt en Bilthoven
De postkantoren in De Bilt en Bilthoven
De postmerken van De Bilt en de poststempels van De Bilt-Station/Bilthoven .
Posttarieven, met name het lokaaltarief
Bestelkringen, Ressortkantoren
De Bilt en de postcode
Portvrijdom en frankering in afrekening
Verkeerd gestuurde poststukken
Telegrafie en telefonie

90-9006492-3;  
 

10. Object: 0064  
Van Stulp tot Kerk
Informatiedragers -- Boeken           (1988)    [Willem Otten]
DE KERKELIJKE GEMEENTE
De „Heylige Kerckendienst”, Kerkelijke tuchtmaatregelen, De sacramenten
Zondagsschool, catechese en jeugdwerk , Kosters-schoolmeesters-voorlezers-voorzangers
Openbare belijdenis des geloofs, Opneming in het midden der gemeente
Bijzondere kerkdiensten en andere bijeenkomsten
Het arme Gooiland
HEERLIJKHEID, GEMEENTE EN DORP
Over de naam De Vuursche
De uitoefening van heerlijke rechten
Ambachtsheerlijkheden, Hoge heerlijkheden, Schoutambachten, Vrije heerlijkheden, De heerlijke rechten na de Franse Revolutie
De situatie in De Vuursche, Heren en vrouwen van De Vuursche en Drakestein, Andries de Wilde, een landheer van Pijnenburg
Over collatierecht
DE BURGERLIJKE GEMEENTE
Het gemeentewezen in het algemeen, De gemeente De Vuursche, Samenvoeging van de gemeenten Baarn en De Vuursche , het dorp Lage Vuursche
VAN STULP TOT KERK
Diensten in „De Stulp”
Bouw en restauratie van kerk en pastorie

90-9002061-6;  
 

11. Object: 0065  
Regeren is ook achteruitzien
          (2013)    [Gemeente De Bilt]
Het prille begin van de gemeente De Bilt ligt negen eeuwen achter ons.
De zes dorpskernen hebben, hoewel zij afzonderlijk zijn ontwikkeld,
een gemeenschappelijke geschiedenis. Een geschiedenis van ontginning: vervening en ontgronding. Daardoor wordt de onderlinge samenhang belichaamd. Talrijke lezenswaardige boeken en geschriften zijn gewijd aan het verleden van De Bilt of onderdelen daarvan.
Dit boek is anders omdat de auteurs bestuurders zijn of waren. Onder bestuurders worden in dit verband tevens begrepen de gemeentesecretarissen en griffiers. leder van hen heeft ter gelegenheid van de viering van het 900-jarig bestaan van de gemeente in 2013, op eigen wijze een bijdrage geleverd. Daarin beschrijven zij wat ze gedurende hun bestuurlijke periode als bijzonder memorabel hebben ervaren.

978-90-820324-0-6;  
 

12. Object: 0066  
Kunst in De Bilt
Informatiedragers -- Boeken           (?)    [Stichting Kunst en Cultuur De Bilt]

Wie in de gemeente De Bilt aan kunst en cultuur denkt zal daar vele vormen van aantreffen: muziek,
iiteratuur- en kunstlezingen, beeldende kunst, fotografie, videokunst en theater zijn in ruime mate
vertegenwoordigd.
De Stichting Kunst en Cultuur De Bilt heeft dan ook als doelstelling deze vormen in al haar
diversiteit onder de aandacht van het publiek te brengen: kunst naar de mensen en mensen naar
de kunst. De SKC hanteert daarbij vele mogelijkheden en zoekt samenwerkingsverbanden. Zij verbindt bijvoorbeeld organisaties als bibliotheek en kunstenhuis om zo een breed aanbod te kunnen verwezenlijken via voorstellingen, lezingen en exposities.
Om nu ook kunstenaars de gelegenheid te geven zich te presenteren heeft de SKC de mogehjkheid geboden om zowel professionals als gevorderde amateurs op te nemen in dit kunstboekje. Met dit
doel voor ogen hebben wij samen gewerkt met Biltse kunstenaars groepen als Kunstkring BeeKk en NikftCo.

978-90-810541-0-2;  
 

13. Object: 0067  
Over Historische Wegen
Informatiedragers -- Boeken           (2018)    [Roland Blijdenstijn en Kees Volkers]
De verhalen van deze iconische wegen in de provincie Utrecht staan nu in dit boek. Met mij ervaren
ongetwijfeld vele anderen deze verhalen als een eye-opener achter de dagelijksheid van onze wegen.
Maar historische infrastructuur gaat over meer dan alleen onze 'dagelijkse' wegen. Nog tot begin
twintigste eeuw waren vaarwegen verreweg de belangrijkste transportroutes. Denk aan de talloze
turfvaarten door onze veengebieden en de trekvaart met hun jaagpaden langs de rivieren.
De aansprekende geschiedenis van deze nu vergeten vaarwegen met hun oude laad- en losplaatsen,
bedrijvigheid, sluisjes, bruggen en logementen is een prachtige inzet om deze te ontsluiten voor
toeristisch gebruik. Dat geldt ook voor enkele opgeheven spoorlijnen met al hun nog overgebleven
stationnetjes en wachtershuizen langs de traces.
Met deze publicatie introduceren wij voor een breder publiek een vijfde speerpunt van ons erfgoedbeleid:
de historische infrastructuur. Omdat wij vinden dat wegen altijd het lokale overstijgen, omdat wegen
gemeenschappen met elkaar verbinden en, niet ten laatste, omdat wij verantwoordelijk zijn voor
300 kilometer provinciale wegen. Het beheer van onze wegen gaat verder dan regulier onderhoud.
Doorstroming en zeker veiligheid blijven essentieel, maar het gaat ook om de ligging van de weg in het
landschap, om de natuur langs de weg en om de overstekende dieren. Wegen zijn bij uitstek verbindingen
van waaruit de mensen de omgeving zien. Het zijn ook lijnen door het landschap die al heel lang bestaan
en die een hoge dynamiek kennen van steeds weer nieuwe ontwikkelingen. Het is juist deze dynamische
geschiedenis die het verhaal van de weg zo interessant maakt. Om een meer integrate aanpak van
onze provinciale wegen vorm te geven hebben we ons gericht op enkele iconische voorbeelden met
een bijzonder verhaal, zoals de N237 tussen De Bilt en Amersfoort. Door aanwonenden is een stichting
opgezet die met onze steun een streefbeeld heeft gepresenteerd hoe deze bijzondere Wegh der Weegen
weer zijn monumentale allure terug te geven
Monette Pennarts-Pouw
Gedeputeerde cultuur provincie Utrecht

9789079156443;  
 

14. Object: 0068  
Wandelingen door Gooi en Eemland
Informatiedragers -- Boeken           (1995 (1905))    [Prof. De Rijk]
Eenigen tyd werd in De Gooi- en Eemlander” een reeks artikelen opgenomen van de
hand van wylen Prof. J. A. de Ryk, waarin deze geleerde Gooier zijn 'lezers al wandelende
de fraaiste plekjes van one aan natuurschoon zoo rijke Gooiland en omgeving doorvoerde.
Door de vele navraag naar deze wandelingen werden wij op het idee gebracht, ze geheel
bygewerkt en aangevuld als boek uit te geven. Trouwens feuilletonsgewijze behandeld moeten ze
wel voor den belangstellende en voor hem, die ze aan de hand dezer hoogst interessante
beschrijvingen uitvoert, minder waarde hebben, dan in boekvorm.
Met dit boek in de hand zal het mogelijk zyn, met groot genot te toeven op de ontelbare
klassieke en interessante plekjes van het Gooi en zijn omgeving, waaraan zoovele herinneringen
zyn verbonden.
Na eene inleiding zullen we den wandelstaf opnemen om den lezer door schaduwrijke bosschen
en langs vruchtbare weilanden en akkers te vergezellen.

geen;  
 

15. Object: 0069  
Boeren, soldaten en heiligen
Informatiedragers -- Boeken           (1996)    [W. van Schaik, A. Doedens, N. Adema Mzn, D.T. Koen]
Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi
In de middeleeuwen wordt het veen tussen Utrecht en het Gooi ontgonnen
door de kapittelheren van de stad Utrecht en de adel langs de Vecht.
De gevangenneming van Floris V vindt hier plaats. De opstand van de burgers
van Utrecht tegen hun bisschop leidt tot de gruwelijke slag van
Westbroek. Later was het gebied een imponerend onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In een bijgevoegd los vouwblad wordt een
fiets/wandelroute beschreven. Een kennismaking met monumenten en
bezienswaardigheden in een kwetsbaar landschap.
Uitgave: Stichting Brigida

Het veranderend landschap om Westbroek
De muurschilderingen van Westbroek
Veel in weinig. De slag bij Westbroek en de muurschilderingen als brandpunt in een geschiedenis van het Noorderpark
Het Noorderpark: een militair landschap

Fiets- en wandelroute alsmede beschrijving van enige bezienswaardigheden langs de route (bijgevoegd vouwblad)


90-9010043-1;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 31 juli 2022